“วันพ่อแห่งชาติ” 2566 ควรทำอะไรบ้าง? วันนี้

วันนี้ (5 ธันวาคม 2566) เป็นวันหยุดที่สำคัญยิ่งวันหนึ่งของพวกเราชาวไทย เพราะเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ควบคู่ไปกับการเป็น “วันชาติ” และ “วันพ่อแห่งชาติ” ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2559 เป็นต้นมา

ดังนั้น สิ่งที่พวกเราชาวไทยสมควรปฏิบัติในวันนี้ จึงควรเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์หลักทั้ง 3 ประการตามที่รัฐบาลได้ประกาศไว้

เริ่มจาก “วันพ่อแห่งชาติ” เพื่อรำลึกถึงพระคุณของ “พ่อ” หรือ “บิดา” อันเป็นบุคคลสำคัญยิ่งของแต่ละครอบครัว ในฐานะ “หัวหน้า” หรือ “ผู้นำ” ของครอบครัว

ที่สำคัญที่สุดคือการเป็น “พ่อบังเกิดเกล้า” ผู้ให้กำเนิดแก่ลูกๆ ทุกคนในแต่ละครอบครัวนั้นๆ

การให้ความสำคัญแก่ “พ่อ” และแสดงออกถึงความรักความกตัญญูต่อ “พ่อ” จึงเป็นการรำลึกถึงพระคุณของพ่อที่ลูกๆชาวไทยทุกคนสมควรกระทำเป็นสิ่งแรกในวันนี้

หาโอกาสเข้าไปกราบคารวะสำหรับครอบครัวที่ยังอยู่ร่วมกัน หรือเดินทางไปกราบหากอยู่ในรัศมีที่จะเดินทางไปได้ ในกรณีที่แยกครอบครัวออกมาแล้ว

ส่วนในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางไปได้ เพราะอยู่คนละแห่งคนละที่ “แม้แต่คนละประเทศ” ตามความจำเป็นของการไปเรียนหนังสือ หรือไปประกอบอาชีพก็สามารถ “กราบ” ด้วยวาจา หรือด้วยภาพเคลื่อนไหวได้ จากโทรศัพท์มือถือผ่านไลน์ในยุคนี้

อย่าลืมกราบพ่อด้วยวิธีต่างๆ ตามที่แนะนำเอาไว้นะครับ

วัตถุประสงค์หลักของวันพ่อแห่งชาติ ประการต่อมาก็เพื่อรำลึกถึงวันคล้ายวันพระราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่ 9

เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนชาวไทยแล้วว่า พระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 มีพระมหากรุณาธิคุณใหญ่หลวงแก่ประเทศไทยของเรา

ตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่ทรงครองราชย์นั้น ได้ทรงทุ่มเทพระวรกาย และทรงริเริ่มพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อพสกนิกรและประเทศชาติมาโดยตลอด

ทรงเป็นที่รักและเคารพของปวงชนชาวไทย ซึ่งเทิดทูนพระองค์ท่านเป็น “พ่อแห่งแผ่นดิน” โดยจัดงานแสดงความจงรักภักดีถวายพระองค์ท่านในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม ติดต่อกันมาทุกๆ ปีในขณะทรงครองสิริราชสมบัติ

แม้ว่าในกาลเวลาต่อมาพระองค์ท่านจะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วปวงชนชาวไทยก็ยังรำลึกถึง งาน “วันที่ 5 ธันวาคมมหาราช” และยังคงร่วมกันจัดงาน “วันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม” สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน

สำหรับวันนี้ของปีนี้ รัฐบาลได้แจ้งมาแล้วว่า จะมีการทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ในเวลา 07.30 น. วันที่ 5 ธันวาคม ณ มณฑลพิธีที่สนามหลวง และหน้าศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ

ขอเชิญพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน

หากติดภารกิจหรือไม่สะดวกในการเข้าร่วม ณ สถานที่ข้างต้นด้วยเหตุใดก็ตาม…ผมเชื่อว่าพสกนิกรชาวไทยผู้จงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันกษัตริย์ ย่อมจะมี พระบรมฉายาลักษณ์ หรือ พระบรมสาทิสลักษณ์ ของในหลวง ร.9 ประดับอยู่ในที่สูงของทุกๆ บ้านอยู่แล้ว

อย่าลืมประนมมือน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านและชักชวนลูกหลานมาร่วมรำลึกด้วย พร้อมแนะนำให้ทราบถึงเหตุผลว่าเพราะอะไรเราจึงพร้อมใจที่จะกราบพระองค์ท่านในทุกๆวันที่ 5 ธันวาคมของทุกๆ ปี

ประการสุดท้าย หรือประเด็นที่ 3 ได้แก่การปลุกจิตสำนึกให้ ตระหนักว่าวันนี้เป็น “วันชาติไทย” ด้วยนั้น ก็เพื่อที่จะหล่อหลอมจิตใจของประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน

รู้รักสามัคคีกันในฐานะที่เกิดมาในแผ่นดินเดียวกันจึงต้องมีความมุ่งมั่นที่จะ “พัฒนา” ชาติไทยของเราให้เจริญรุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุข และ “ปกป้อง” ด้วยเลือดและชีวิตมิยอมให้ใครมาข่มเหงรังแกเราได้

เหนืออื่นใดคำว่า “ชาติ” ของเรานั้นจะต้องอยู่เคียงคู่กับคำว่า “ศาสนา” และ “มหากษัตริย์” ไปตราบกาลนิรันดร์

สวัสดี “วันพ่อแห่งชาติ 2566” ครับ…อย่าลืมปฏิบัติภารกิจทั้ง 3 ประการให้ครบถ้วนด้วยนะครับ…วันนี้.

“ซูม”

“วันพ่อแห่งชาติ” 2566 ควรทำอะไรบ้าง? วันนี้, ชาติ, ศาสนา, พระมหากษัตริย์, วันชาติไทย, ในหลวงรัชกาลที่ 9, 5 ธันวาคม, ข่าว, ซูมซอกแซก