การแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 19

การแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.. 2529 มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เป็นครั้งที่ 19 เพื่อเปิดโอกาสให้ศิลปินไทยสร้างสรรค์ผลงานเครื่องปั้นดินเผา สะท้อนถึงแนวคิด และแรงบันดาลใจ ด้วยรูปแบบ เทคนิคที่หลากหลาย

โดยแบ่งประเภทผลงานออกเป็น3ประเภท ได้แก่ ประเภทศิลปกรรมร่วมสมัย ประเภทหัตถกรรม และประเภทผลิตภัณฑ์ต้นแบบอุตสาหกรรม โดยมีศิลปินได้รับรางวัลทั้งสิ้น13ราย และมีผลงานที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงในนิทรรศการอีก103 ชิ้น และมีผู้ได้รับยกย่องเป็นศิลปินเครื่องปั้นดินเผาเกียรติคุณ1ราย ตามเงื่อนไขที่ว่า เป็นศิลปินผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม2ครั้ง และรางวัลดีเด่น2ครั้งในประเภทเดียวกัน

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยศิลปากรยังได้อัญเชิญผลงานเครื่องปั้นดินเผาฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาร่วมแสดงพร้อมผลงานจากศิลปินรับเชิญ โดย สมลักษณ์ ปันติบุญโดยผลงานดังกล่าวจะมีการจัดแสดงนิทรรศการ ณ ชั้น1ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

ระหว่างวันที่ 1 – 20 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 – 16.00 . (ไม่เว้นวันหยุด)