บี.กริม เดินหน้าขยายพื้นที่ป่า มุ่งลดก๊าซเรือนกระจก ก้าวสู่องค์กรที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ ในอนาคต 

ด้วยแนวทางขับเคลื่อนธุรกิจในอนาคตของ บี.กริม ซึ่งมีเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อก้าวสู่องค์กรที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ หรือ Net-Zero Carbon Emissions ภายในปี ค.ศ.2050 (ปี พ.ศ. 2593) ผ่านโครงการ การศึกษาเชื้อเพลิงทางเลือก เทคโนโลยีใหม่ และแผนดำเนินงานต่างๆ

โดยเฉพาะการเดินหน้าขยายพื้นที่ป่าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตอบโจทย์การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ของ บี.กริม

ข่าว, บี.กริม, ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, ซูมซอกแซก

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม เปิดเผยว่า หนึ่งในเป้าหมายที่สำคัญของ บี.กริม คือการที่ บี.กริม เพาเวอร์ เข้าเป็นส่วนหนึ่งของดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices) หรือ DJSI ซึ่งจัดทำขึ้นด้วยความร่วมมือของ S&P Global และ SAM เป็นดัชนีที่ใช้ประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนำระดับโลก เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สามารถสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับผู้ลงทุน รวมถึงการสร้างคุณค่าระยะยาวให้กับผู้มีส่วนได้เสีย

ข่าว, บี.กริม, ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, ซูมซอกแซก

ทั้งนี้ เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายดังกล่าว บริษัท บี.กริม คันทรี่ คลับ จำกัด ได้จัดพิธีลงนามในสัญญาว่าจ้าง ปลูกสวนป่าเศรษฐกิจ จำนวน 250 ไร่ กับ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) โดยนางพรเพ็ญ วรวิลาวัลย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ในวันที่ 25 มีนาคม 2564 เพื่อปลูกไม้เศรษฐกิจ 8 ชนิด ได้แก่ ไม้สัก พะยูง ชิงชัน มะค่าโมง นนทรีป่า หรืออะราง ประดู่ แดง และมะฮอกกานี รวม 27,500 กล้า ในพื้นที่ ไทยโปโล แอนด์ อีเวสเทรียน คลับ พัทยา จังหวัดชลบุรี รวมพื้นที่ประมาณ 250 ไร่ กำหนดระยะเวลาปลูกแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์และความสมดุลแก่ธรรมชาติ สร้างความยั่งยืนให้กับระบบนิเวศ และชุมชนโดยรอบ

โครงการปลูกป่า เป็นโครงการตามเจตนารมณ์ของ ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม ที่ต้องการปลูกป่าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความยั่งยืน เพิ่มพื้นที่ให้สัตว์ต่างๆ ได้ขยายพันธุ์ และช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ และในอนาคตยังสามารถต่อยอดเป็นพื้นที่ต้นแบบการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศวิทยา เป็นแหล่งบ่มเพาะความรู้ และแหล่งสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสัตว์ป่า ให้แก่ชุมชนโดยรอบและบุคคลทั่วไป

ข่าว, บี.กริม, ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, ซูมซอกแซก

ความร่วมมือกับ อ.อ.ป. ในครั้งนี้ เป็นการปลูกสวนป่าเศรษฐกิจระยะยาว เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับที่ดิน และสร้างประโยชน์แก่สภาพแวดล้อม ช่วยลดก๊าซเรือนกระจก โดยเป็นต่อยอดจากปี 2563 ที่ บี.กริม ได้ร่วมกับ กรมป่าไม้ จัดกิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่ไทยโปโลฯ จ.ชลบุรี 2 ครั้ง โดยครั้งแรกเป็นการปลูกกล้าไม้นานาพันธุ์ อาทิ สัก ประดู่ ยางนา กว่า 10,000 ต้น เมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2563 และครั้งที่ 2 จัดกิจกรรมปลูกสวนป่า และกล้าไม้ทรงปลูก “ต้นราชพฤกษ์” และ “ต้นนนทรี” เมื่อต้นเดือนตุลาคม 2563 รวมพื้นที่ 200 ไร่

ทั้งนี้ บริษัทเตรียมนำโครงการดังกล่าวเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program) ซึ่งเป็นกลไกที่มีเป้าหมายในการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศ เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่หน่วยงานต่างๆ ต่อไป