เปิดรับสมัครครูอาจารย์ทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการ “ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา” 

โอกาสของครูอาจารย์ทั่วประเทศมาถึงแล้ว กับการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาที่ไม่มีวันล้าสมัย สนุก ประทับใจ ได้ความรู้สู่การต่อยอด ผ่านโครงการตามรอยพระราชา ครั้งที่ 7

ณ ชุมชนบ้านอ่างเอ็ด จ.จันทบุรี วันศุกร์ที่ 13 – วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 (2 วัน 1 คืน) สอดแทรกคุณธรรม 4 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา พร้อมกิจกรรมถอดรหัสพระอัจฉริยภาพของในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่ก่อกำเนิดโครงการในพระราชดำริกว่า 4,741 โครงการ ตลอดรัชกาล 70 ปี

โครงการ “ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา” เจ้าหญิงนักพัฒนา รักษ์ป่าผืนสุดท้ายแห่งบ้านอ่างเอ็ด จ.จันทบุรี จัดขึ้นโดยความร่วมมือจาก ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พร้อมด้วย มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) มูลนิธิชัยพัฒนา ทิพยประกันภัย และมูลนิธิธรรมดี

ด้วยจุดมุ่งหมายที่ต้องการจุดไฟให้เหล่าคณาจารย์ผู้เป็นแม่พิมพ์ของชาติ ได้ซึมซับศาสตร์พระราชาในการคิดและทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ให้เป็นไปได้เสมอ สัมผัสกับเศรษฐกิจพอเพียงของจริง จากวิถีชีวิตของปราชญ์ชาวบ้าน และคนในชุมชนสำหรับชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ถือเป็นหนึ่งใน 9 เส้นทาง 81 แหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตตามรอยศาสตร์พระราชา

จากหนังสือเดินทางตามรอยพระราชา (The King’s Journey Learning Passport) เส้นทางภาคตะวันออก ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางในครั้งนี้ เพื่อให้คณาจารย์ได้ศึกษาพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้านการจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

พร้อมเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรมจากวิถีชีวิตของชาวบ้านและคนในชุมชน พร้อมร่วมกิจกรรมถอดบทเรียน โดย คุณอดุลย์ ดาราธรรม วิทยากรจิตอาสาจากสมาคมนักเรียนเก่าเอเอฟเอสประเทศไทย (TRAFS) ผ่านสื่อการเรียนรู้ด้วยเกมกระดาน (Board game) ที่มีถึง 3 แบบด้วยกัน

ไม่ว่าจะเป็นเกม ‘Game of Our Nation’ ที่สอดแทรกคุณธรรม 4 ประการ และเกม ‘The Medici Effect 9’ ถอดบทเรียนและต่อยอดสร้างสรรค์นวัตกรรมจากการตามรอยพระราชา พร้อมด้วยเกมกระดานภาษาอังกฤษ จากหนังสือชุด King Bhumibol Adulyadej of Thailand เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน

พร้อมต่อเทียน มอบแสงสว่างแห่งปัญญาให้แก่นิสิต ให้นักเรียนนักศึกษาได้เข้าถึงและเข้าใจเรื่องราวของพระองค์ท่านมากยิ่งขึ้น และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างยั่งยืนต่อไป สนใจร่วมโครงการ “ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา” เจ้าหญิงนักพัฒนา รักษ์ป่าผืนสุดท้ายแห่งบ้านอ่างเอ็ด จ.จันทบุรี

วันศุกร์ที่ 13 – วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 (2 วัน 1 คืน) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย(ที่นั่งจำนวนจำกัด) สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ Google form :https://forms.gle/guGhDjh8CGt1uAai9 หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 091 997 9459