Tag Archives: กระทรวงศึกษาธิการ

โควิดทำให้ “เด็กไทย” ถอยหลัง เห็นด้วยเร่งฟื้นฟู “ปี 2565”

ผมเห็นด้วยกับข่าวท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง ท่านกำหนดนโยบายการจัดการเรียนการสอนในปี 2565 หรือปีนี้ ให้เป็นปีแห่งการเน้นการ “ซ่อมสร้าง” ให้เด็กมีคุณภาพ โดยไม่เน้นการสอนที่ต่อยอดสู่ความเป็นเลิศมากนัก