Tag Archives: ศาลปกครอง

เริ่มแล้ว “ศาล” ยุค 4.0 ตัวอย่างจากศาลปกครอง

เมื่อวานนี้ผมนำข้อมูลจากจดหมายข่าวของศาลปกครองมาลงทั้งคอลัมน์เพื่อให้ทราบถึงกิจกรรม เนื่องในโอกาสครบรอบ 18 ปี แห่งการเปิดทำการศาลปกครอง ซึ่งบางกิจกรรมเริ่มไปแล้วตั้งแต่เมื่อวาน และบางกิจกรรมจะเริ่มขึ้นในวันนี้ (พุธที่ 6 มีนาคม)

18 ปีศาลปกครองไทย 18 ปีที่พึ่งประชาชน

ผมได้รับจดหมายข่าวจากสำนักประชาสัมพันธ์ของสำนักงานศาลปกครอง แจ้งให้ทราบว่าเนื่องในโอกาสครบรอบ 18 ปี ของการเปิดทำการศาลปกครองในวันที่ 9 มีนาคมที่จะถึงนี้