กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จับมือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เปิดตัว โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และประกวดแนวคิดและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาลฯ

กรมทรัพยากร น้ำบาดาล แถลงข่าวเปิดตัวโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และประกวดแนวคิดและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาลเพื่อสร้างเครือข่ายท้องถิ่นต้นแบบด้านการบริหารจัดการ น้ำบาดาลอย่างยั่งยืน” เพื่อสร้างรูปแบบเครือข่ายท้องถิ่นต้นแบบด้านการจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล รวมถึงผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เกี่ยวกับ การบริหารจัดการน้ำบาดาล

โดยมุ่งเน้นขยายองค์ความรู้ไปยังชุมชน และเครือข่ายท้องถิ่น อาทิ สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ใช้น้ำบาดาล ตลอดจนสร้างเครือข่ายและระบบฐานข้อมูลเครือข่ายการจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างมีส่วนร่วมและเป็นระบบ

นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กล่าวว่า การพัฒนาเครือข่ายและนวัตกรรมด้านทรัพยากรน้ำบาดาลของท้องถิ่นอย่างยั่งยืนนั้น นอกจากจะเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความรู้ด้านน้ำบาดาลให้กับผู้เข้าร่วมโครงการและเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วนั้น รูปแบบของโครงการนี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการในการเชื่อมโยงสร้างเครือข่ายภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าด้วยกัน เพื่อร่วมกันพัฒนาวิธีการและเครื่องมือในการบริหารจัดการ น้ำบาดาลให้ตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนและท้องถิ่น ทั้งการนำไปใช้เพื่ออุปโภค บริโภค เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ในฐานะผู้บริหารสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการฯ เปิดเผยว่า ตามที่โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ มุ่งเน้นไปที่เครือข่ายท้องถิ่น ซึ่งประกอบไปด้วยหลายภาคส่วน อาทิ มหาวิทยาลัยราชภัฏ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายผู้ใช้น้ำบาดาล และอาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแต่ละพื้นที่นั้นในฐานะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วประเทศ และมีบทบาทเป็น “สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” สามารถมีบทบาทเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดความรู้ ตลอดจนสร้างแนวทางการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาลในแต่ละพื้นที่ชุมชน รวมไปถึงการจัดกิจกรรมเพื่อเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม เราจึงพร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนและเป็นตัวกลางถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำบาดาลไปยังทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ทาง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ยังได้เปิดตัว กิจกรรมการถ่ายทอด องค์ความรู้และประกวดแนวคิดและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาล (GROUNDWATER INNOVATION CHALLENGE) โดยเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏและเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจัดทีมเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างผลงานต้นแบบแนวทางและนวัตกรรมด้านทรัพยากรน้ำบาดาล จำนวนทีมละไม่เกิน 7 คน ชิงรางวัลรวมกว่า 2 แสนบาท โดยผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล จำนวน 80,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้รับเงินรางวัล 60,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาท และรางวัลชมเชย 20,000 บาท พร้อมได้มีโอกาสร่วมนำเสนอผลงานในงานแสดงนิทรรศการในประชุมเครือข่ายและนวัตกรรม น้ำบาดาลแห่งชาติ