สถาปัตย์ จุฬาฯ เชิญชมนิทรรศการ INDA Parade 2019

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(International Program in Design and Architecture – INDA) ขอเชิญเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีใจรักและมีความสนใจต้องการศึกษาต่อในสาขาวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม หลักสูตรนานาชาติ

ร่วมชมงาน INDA Parade 2019 งานนิทรรศการและการแสดงผลงานปลายภาคของนิสิตตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-4 พร้อมฟังการบรรยายพิเศษจากวิทยากรต่างประเทศ และกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ ซึ่ง INDA Parade 2019

จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-11 พฤษภาคม 2562 ณ สถานีแอร์พอร์ต เรลลิงค์ มักกะสัน ชั้น 3 นักเรียน เยาวชน  ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถเข้าชมงานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น ข้อมูลเพิ่มเติม

โทร. 02 218 4330 www.cuinda.com หรือ facebook.com/cuinda