100 เล่มหนังสือดีสำหรับเด็ก ปี 2561

พิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมเสวนา เรื่อง “100 เล่ม หนังสือดีสำหรับเด็ก ปี 2561” เมื่อวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 46 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 16 (Bangkok International Book Fair 2018) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

โดยมีคุณสุธาทิพ ธัชยพงษ์ รองประธานมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก แม่แอม คุณชลธิชา อัศวาณิชย์ พิธีกรรายการ wonder woman และแม่อร คุณอรอนงค์ ปัญญาวงศ์ ร่วมเสวนา

พิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า “การอ่านถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาคุณภาพของคนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ พ.ศ. 2560-2564 โดยกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานหลักในการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการสร้างเสริมพฤติกรรมและนิสัยรักการอ่านของคนไทยที่เข้มแข็ง โดยกำหนดเป้าหมายการส่งเสริมการอ่านให้เหมาะสมกับบุคคลแต่ละช่วงวัยควบคู่ไปกับการสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการส่งเสริม การอ่านและนิสัยรักการอ่านในทุกกลุ่มอายุ

“กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จึงร่วมมือกับมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก ดำเนินการโครงการคัดสรร 100 เล่ม หนังสือดีสำหรับเด็ก ปี 2561 เพื่อเป็นการจุดประกายให้สังคมไทยได้รับรู้ถึงหนังสือดีและมีประโยชน์สำหรับเด็กที่ผู้ใหญ่ คือ พ่อแม่ และคุณครูควรอ่าน เพื่อจะได้ร่วมกันสร้างแนวทางในการส่งเสริมพฤติกรรมรักการอ่านให้กับเด็กซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญ ได้มีโอกาสพัฒนาเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของชาติต่อไป”

ทุกท่านสามารถหาหนังสือดี ตามรายชื่อดังกล่าวได้ ในบูธมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก และบูธของสำนักพิมพ์ต่างๆ ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 46 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 16 (Bangkok International Book Fair 2018) ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 8 เมษายน 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

และหาซื้อได้ที่ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และซีเอ็ด บุ๊คส์ เซ็นเตอร์ ที่สนับสนุนโครงการนี้ ด้วยการจัดมุม 100 เล่มหนังสือดีสำหรับเด็ก ปี 2561 ในร้านหนังสือกว่า 100 สาขาทั่วประเทศ