Tag Archives: อริยสัจ 4

“อาสาฬหบูชา” รำลึก 2,606 ปี แห่งพุทธศาสนา

วันนี้ (27 กรกฎาคม 2561) ตรงกับ “วันอาสาฬหบูชา” วันสำคัญอีกวันหนึ่งของพุทธศาสนิกชน เพราะเป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดง “ปฐมเทศนา” อันเป็นแก่นของหลักธรรมแห่งพุทธศาสนา แก่ปัญจวัคคีย์ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ก่อนพุทธศักราช 45 ปี