Tag Archives: ​ บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด

บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) แต่งตั้ง นายสุเมธ ตันธุวนิตย์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร และ นายทวินโชค ตันธุวนิตย์ ขึ้นเป็นกรรมการผู้จัดการคนใหม่

ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมาทางบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) ได้พัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคแห่งดิจิทัลเต็มรูปแบบ