Tag Archives: จุดชมช้างห้วยลึก

ออนเซนเข็นกระเป๋า “ส่องสัตว์ป่า” ที่กุยบุรี

ทริป “ส่องสัตว์ป่า” ที่กุยบุรี นี้เปิดประสบการณ์ครั้งแรกของ 2 พี่น้องกับการขึ้นรถกระบะส่องสัตว์ป่า ณ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี พื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติ ที่นักท่องเที่ยวต่างชาติรู้จักกันในนาม “กุยบุรี – ซาฟารีเมืองไทย”