28 กรกฎา…มหาปีติ ปวงประชาถวายพระพรชัย

เป็นที่ตระหนักเหนือเกล้าฯของประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าแล้วว่า สถาบันพระมหากษัตริย์เป็น 1 ใน 3 สถาบันหลักเคียงคู่กับประเทศไทยและปวงชนชาวไทยมาตั้งแต่โบราณกาล จากกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี จนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบัน

พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงมีความผูกพันกับประชาชนอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด และทรงเป็นศูนย์รวมใจของพสกนิกรในทุกยุคทุกสมัย

ดังนั้น ในโอกาสที่วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งในวันนี้ (28 กรกฎาคม 2563) รัฐบาลและภาคเอกชนจึงร่วมแรงร่วมใจกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลขึ้นทั่วประเทศ

โดยมี ท้องสนามหลวง เป็นศูนย์รวมของพิธีการต่างๆ อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะเริ่มด้วยพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ 69 รูป เพื่อถวายพระราชกุศล ตั้งแต่เวลา 07.00 น. นำโดยนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

สำหรับต่างจังหวัดจะมีพิธีทำบุญตักบาตรในเวลาเดียวกัน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ณ บริเวณศาลากลางจังหวัด หรือสถานที่อันเหมาะสมของแต่ละจังหวัด

กลับมาที่ท้องสนามหลวงอีกครั้ง ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป จะมีพิธีต่อเนื่อง ได้แก่ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานอีกเช่นกัน

ซึ่งจะมีหน่วยราชการหลายๆ หน่วยมาร่วมพิธีในวันนี้ หลังจากที่บางหน่วยที่อยู่ไกลและไม่สะดวกในการเดินทางได้จัดพิธี ณ ที่ตั้งของหน่วยงานไปแล้วตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค.เป็นต้นมา

สำนักงาน ก.พ.แจ้งมาด้วยว่า ได้เปิดเว็บไซต์ของสำนักงานให้ราชการ ลงนามถวายสัตย์ฯ ทางออนไลน์มาตั้งแต่ 1 ก.ค.แล้ว และยังจะเปิดต่อไปจนถึงวันที่ 31 ก.ค.นี้

ในส่วนของพิธีในตอนค่ำจะเริ่มที่ท้องสนามหลวงอีกครั้ง ตั้งแต่เวลา 19.00 น. ซึ่งจะมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ในขณะที่ทุกจังหวัดก็จะมีการจัด ณ ศาลากลางจังหวัด หรือสถานที่เหมาะสม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน

สำหรับในต่างประเทศนั้น กระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาดำเนินการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมไปแล้ว

นอกจากพิธีถวายความจงรักภักดีดังกล่าวข้างต้นแล้ว รอบๆ ท้องสนามหลวงยังจะมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาในหัวข้อ “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน” ขึ้นด้วย ตั้งแต่เวลา 09.00 น. จนถึง 18.00 น. ตั้งแต่วันนี้ 28 ก.ค. ไปจนถึงวันที่ 31 ก.ค.

โดยรูปแบบของกิจกรรมจะแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ เช่น ด้านการจัดการภายในชุมชน ด้านการเกษตร ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการฝึกอาชีพ ด้านสุขภาวะอนามัย เป็นต้น

ทั้งนี้ จะมีบริษัทห้างร้านภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมด้วย อาทิ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จะมาจัดเวิร์กช็อปสาธิตการประกอบอาหารสร้างอาชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด เพื่อนำไปปรับใช้และพัฒนาอาชีพในการเลี้ยงดูตนเอง และสามารถถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่นเพื่อสร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ขณะเดียวกัน เดอะมอลล์ กรุ๊ปแจ้งด้วยว่า จะมีการจัดอาหารและเครื่องดื่มบริการประชาชนที่ไปร่วมกิจกรรม ณ ท้องสนามหลวง ในบริเวณเต็นท์ของ เดอะมอลล์ ตลอดการจัดงาน

ขอเชิญประชาชนทั้งหลายเข้าร่วมชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมต่างๆ ในงานจิตอาสาดังกล่าวตามวันและเวลาที่แจ้งไว้

นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ตามศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าทุกแห่ง รวมทั้งจะมี พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยในเวลาเดียวกับท้องสนามหลวงอีกด้วย

สำหรับท่านที่ไม่สะดวกจะไปร่วม ณ สถานที่จัดงานต่างๆ ก็ขอให้เปิดชมสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจฯ ถ่ายทอดสดพร้อมกับร่วม จุดเทียนและเปล่งเสียงถวายพระพรชัยมงคลไปพร้อมๆ กับนายกรัฐมนตรี ดังเช่นที่เคยปฏิบัติกันมา

ขอให้คำถวายพรชัยมงคล “ทรงพระเจริญ” จงดังกระหึ่มก้องทั่วประเทศอีกครั้งหนึ่งในวันนี้!

“ซูม”

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว, กิจกรรมจิตอาสา, ทรงพระเจริญ, ซูมซอกแซก