Tag Archives: OISHI RAMEN

“โออิชิ ราเมน” สร้างสรรค์เมนูใหม่ “โชยุ ทรัฟเฟิล ชาชู ราเมน”

โออิชิ ราเมน (OISHI RAMEN) สร้างสรรค์เมนูใหม่ ภายใต้แนวคิด อร่อยเส้น อร่อยซุป ขอแนะนำ ใหม่ โชยุ ทรัฟเฟิล ชาชู ราเมน