Tag Archives: CG Day 2021

บี.กริม เพาเวอร์ จัดงาน CG Day 2021 ชูแนวคิด “การส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการในการดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี”

ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ดร. อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM