Tag Archives: 100 ปี

มิวเซียมสยาม “ร้อยปีตึกเรา” พาส่องไฮไลท์พิเศษ และกิจกรรมสุดสนุกตลอดทั้งปี

มิวเซียมสยาม ชวนนับถอยหลัง ก้าวสู่ 100 ปี ของอาคารประวัติศาสตร์ ในวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ 2565 ด้วยการ ถือโอกาสเฉลิมฉลองหนึ่งศตวรรษของอาคาร ผ่านกิจกรรมต่างๆ ตลอดทั้งปี

มิวเซียมสยาม ชวนฉลอง “ร้อยปีตึกเรา” ผ่านกิจกรรมต่างๆ ตลอดทั้งปี

มิวเซียมสยาม ชวนนับถอยหลัง ก้าวสู่ 100 ปี ของอาคารประวัติศาสตร์ ในวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ 2565 ด้วยการ ถือโอกาสเฉลิมฉลองหนึ่งศตวรรษของอาคาร ผ่านกิจกรรมต่างๆ ตลอดทั้งปี

จาก “เรือแจว” สู่ “เรือด่วน” 100 ปี กลุ่มบริษัท “สุภัทรา”

นับตั้งแต่ต้นปี 2563 เป็นต้นมา มีข่าวปรากฏในสื่อมวลชนต่างๆ เป็นระยะๆ ว่าบริษัทไทยชื่อดัง 2 บริษัท ที่คนไทยรู้จักคุ้นเคยอย่างดียิ่ง…จะมีอายุครบ 100 ปีบริบูรณ์ และจะมีการเฉลิมฉลองตามสมควรภายใน พ.ศ.นี้