Tag Archives: ไตรมาส

ยินดี “ประเทศไทย” ย้อนหลัง ติดอันดับ 5 “วัฒนธรรม” โลก

ผมได้รับจดหมายข่าวว่าด้วย “ภาวะสังคมไทยรายไตรมาส” ฉบับไตรมาส 3 ของสภาพัฒน์มาตั้งแต่กลางเดือนที่แล้ว เป็นกระดาษแค่ 2 แผ่น…แผ่นแรกเป็นจดหมายนำส่งเอกสารจากสำนักงานและแผ่นสองสำเนาภาพถ่ายหน้า 1 ของเอกสารชุดนี้