Tag Archives: โรงพยาบาลเอกชน

คุมค่ารักษา “รพ.เอกชน” ชัยชนะยกแรกของคนป่วย

ผมขอขอบคุณและปรบมือให้แก่ท่านรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรี ให้เพิ่มรายการสินค้าและบริการที่จะต้องควบคุมราคาอีก 2 รายการ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 22 มกราคม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว