Tag Archives: โครงการพระราชดำริ

ตามรอยโครงการพระราชดำริบน “เส้นทางศรัทธา” เชื่อมโยงการท่องเที่ยวโดยชุมชน 4 จังหวัดภาคกลางตอนล่าง (เพชรสมุทรคีรี)

จังหวัดเพชรบุรีโดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2  จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่เรียกเป็นกลุ่มว่า “เพชรสมุทรคีรี” ได้สร้างสรรค์โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงโครงการพระราชดำริ  “เส้นทางศรัทธา”