Tag Archives: แม่โดม

88 ปี “ธรรมศาสตร์”

วันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี นอกจากจะเป็นวัน “รัฐธรรมนูญ” หรือวันรำลึกถึงการมีรัฐธรรมนูญปกครองประเทศในระบอบประชาธิปไตยฉบับแรกแล้ว ยังเป็นวัน “ธรรมศาสตร์” เพื่อรำลึกถึงการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเก่าแก่อันดับ 2 ของประเทศอีกด้วย