Tag Archives: “แมนสรวง” ผลงานคนไทยที่ดังไปไกลทั่วโลก

“แมนสรวง” หนึ่งผลงานของคนไทยที่สร้างปรากฎการณ์ไปไกลทั่วโลก

นับเป็นอีกหนึ่งผลงานของคนไทยที่สร้างปรากฎการณ์ไปไกลทั่วโลก สำหรับ “แมนสรวง” ภาพยนตร์ระดับ Masterpiece จากบริษัท บี ออน คลาวด์