Tag Archives: เศรษบกิจไทย

เห็นด้วยใช้ “กฎหมาย” แต่ต้องไม่ขัดหลักสากล

ท่านที่ติดตามคอลัมน์นี้มาตั้งแต่แรกเริ่มคงจะทราบดีว่า ผมเป็นคนมองโลกในแง่ดี และมีความตั้งใจที่จะเขียนหนังสือในแนวที่จะให้ความสุข ให้ความรู้ ให้ความคิดในทางสร้างสรรค์ รวมถึงการ ให้กำลังใจในยามทุกข์ยาก ฯลฯ แก่ท่านผู้อ่านมาโดยตลอด จะไม่ด่าทอใคร ไม่ตำหนิใคร แม้ในกรณีจำเป็นที่จะต้องตำหนิบ้าง ผมก็จะใช้วิธีเสนอแนะและอ้างเหตุผลอย่างสุภาพและไม่ก้าวร้าว