Tag Archives: เพชรบุรี

สถาบันพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติจัดงานนิทรรศการ “คันฉ่องส่องเพ็ชร์ : มรดกภูมิปัญญาแห่งพริบพรี”

สถาบันพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติจัดงานนิทรรศการ “คันฉ่องส่องเพ็ชร์ : มรดกภูมิปัญญาแห่งพริบพรี” นำเสนอผลงานหัตถศิลป์พื้นบ้านอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรี