Tag Archives: สืบสานรักษาต่อยอด เพื่อ “ปวงชน” ชาวไทย

สืบสานรักษาต่อยอด เพื่อ “ปวงชน” ชาวไทย

เนื่องในโอกาสที่วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลปัจจุบัน 28 กรกฎาคม 2566 เวียนมาบรรจบอีกครั้งในวันนี้