Tag Archives: สาเหตุ} ศาสตราจารย์ นายแพทย์ กีรติ เจริญชลวานิช

สาเหตุ “โรคเข่าเสื่อม” รู้ไว้เผื่อจะ “เลี่ยง” ได้

เมื่อวานนี้ผมสรุปตัวเลขกว้างๆเอาไว้ว่า ทั่วโลกมีคนเป็นโรค “ข้อเข่าเสื่อม” จากการรายงานของ WHO ล่าสุดเมื่อปีก่อนโน้นถึง 570 ล้านคน