Tag Archives: สายพันธุ์

เรื่องเล่าจาก “อังกฤษ” อาจต้อง “เลื่อน” ปลดล็อก

วันจันทร์หน้าหรือ 21 มิถุนายน 2564 จากนี้ไปอีกประมาณ 1 สัปดาห์จะเป็นวัน “คลายล็อก” มาตรการป้องกันโควิด-19 ของอังกฤษในทุกมาตรการเพื่อกลับเข้าสู่ภาวะปกติ