Tag Archives: วาทกรรม

นี่ก็ “วาทกรรม” ในอดีต ที่ไม่อยากให้เกิดยุคนี้

เมื่อวานนี้ผมพูดถึง “วาทกรรม” ทางการเมือง 1 ใน 2 วาทกรรมที่มีการใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต และผมไม่อยากให้เกิดขึ้นในยุคนี้

“วาทกรรม” ในอดีต ที่ไม่อยากให้เกิดยุคนี้

คำว่า “วาทกรรม” น่าจะมีความหมายว่าการประดิษฐ์ถ้อยคำหรือคำเรียกขานเพื่อใช้อธิบายเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้น ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง