Tag Archives: วันเกิด

242 ปี “รัตนโกสินทร์” 242 ปี “ศาลหลักเมือง”

ดังที่ทราบกันแล้วว่า วันนี้อาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2567 จะเป็นวันครบรอบ 242 ปี ของการก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นเป็นราชธานีล่าสุดของประเทศไทย ซึ่งมีพิธีตั้งศาลหลักเมืองเมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2325