Tag Archives: วันสถาปนา

ขอบคุณ “กรุงเทพมหานคร” นครของ “คนไทย” ทั้งประเทศ

วันนี้เป็นวันสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีครบรอบ 240 ปี นับแต่ครั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีพระราชพิธียกเสาหลักเมืองขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2325