Tag Archives: วันพระ

ทำความดี/ละเว้นความชั่ว ในวันประกาศ “พระศาสนา”

วันนี้ (พุธที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2565) ตรงกับวันขึ้น 15 คํ่า เดือน 8 เป็น “วันอาสาฬหบูชา” หรือ “วันพระใหญ่” ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งวันหนึ่งของพระพุทธศาสนา…รองจากวันวิสาขบูชา และมาฆบูชาเพียงเท่านั้น