Tag Archives: ยูเนสโก

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม จัดการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด “ลักษมีสีดา”

โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั่วทิศแผ่นดินไทย กระทรวงวัฒนธรรมโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด ลักษมีสีดา