Tag Archives: มันสมอง

“ธนาคารสมอง” ถึงไหนแล้ว? 20 ปี พระดำรัสสู่ “การปฏิบัติ”

ผมได้รับข่าวสารเชิงประชาสัมพันธ์จากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติข่าวหนึ่ง…อ่านจบแล้วในฐานะพสกนิกรที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยอย่างหาที่สุดมิได้…ผมเห็นว่าควรจะรีบนำลงเผยแพร่ต่อทันที