Tag Archives: พ.ร.บ.

ร่าง “งบประมาณ” 2566 เหตุผลที่ควร “รับหลักการ”

ดูตามปฏิทินทางการเมืองแล้ว วันนี้ อังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 จะเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของประเทศไทยภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข