Tag Archives: พระ

ไทยเบฟ ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยทางพระพุทธศาสนา

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและ การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เพื่อให้วัฒนธรรมไทยทางพระพุทธศาสนาได้รับการเชิดชู อนุรักษ์ พัฒนา

เรื่องของ “พระภิกษุทั้ง 3” 2 รูปไลฟ์ดัง / 1 รูป “เขียน” ดี

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา สังคมไทยมีการถกเถียงโต้แย้งแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันอีกครั้งหนึ่ง สืบเนื่องมาจากการเทศนาแบบ “ไลฟ์สด” ของพระภิกษุ 2 รูป