Tag Archives: พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

“วันพ่อ” + “วันชาติ” ควรทำอะไรบ้างวันนี้?

วันที่ 5 ธันวาคมของทุกๆ ปี เป็นวันสำคัญอย่างยิ่ง สำหรับปวงชน ชาวไทยมาไม่น้อยกว่า 76 ปี นับแต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จขึ้นครองราชย์ เมื่อ 9 มิถุนายน พ.ศ.2489