Tag Archives: ผลงานนักเขียนสตรีรางวัลชมนาด

6 เล่มน่าอ่านหนังสือสองภาษา ผลงานนักเขียนสตรีรางวัลชมนาด

กระแสเฟมินิสต์ยังคงแรงอย่างต่อเนื่อง ในงานวรรณกรรมก็เช่นกัน ในตลาดงานหนังสือวรรณกรรมต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศตะวันตก อย่างสหรัฐอเมริกา