Tag Archives: ป้อมวิไชยประสิทธิ์

ออนเซนเข็นกระเป๋า “พระราชวังเดิม”

“พระราชวังเดิม” (พระราชวังกรุงธนบุรี) เป็นพระราชวังหลวงในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2310 ภายหลังจากที่ทรงกอบกู้เอกราชให้ชาติไทย เพื่อใช้เป็นที่ประทับและว่าราชการ