Tag Archives: บ้านพอเพียง

รมว. พม. ลงพื้นที่พิษณุโลก มอบ “บ้านพอเพียง” ให้ผู้เดือดร้อน พร้อมมอบงบฯ สร้าง-ซ่อมแซมบ้าน 221 ครัวเรือน

วันที่ 6 มิถุนายน ณ สถานีรถไฟบ้านเต็งหนาม อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานมอบบ้านพอเพียง ผู้ที่ประสบปัญหาเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย จ.พิษณุโลก พร้อมมอบงบประมาณพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในชนบท 32 ตำบล 221 ครัวเรือน และถุงยังชีพ