Tag Archives: บทบาท “ราชการประจำ” ในสถานการณ์ “ไม่ปกติ”

บทบาท “ราชการประจำ” ในสถานการณ์ “ไม่ปกติ”

เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วมีรายงานว่าท่านปลัดกระทรวงการคลังได้ออกมาแถลงแก่ผู้สื่อข่าวว่า เนื่องจากในช่วงเวลานี้อยู่ในช่วงของการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ และต้องอาจใช้เวลาในการจัดตั้งพอสมควร