Tag Archives: นิทรรศการ “แมวเอ๋ย แมวเหมียว”

นิทรรศการ “แมวเอ๋ย แมวเหมียว” ณ ร้านภูฟ้าผสมผสาน ชั้น ๔ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

ร้านภูฟ้าผสมผสาน เป็นส่วนหนึ่งของร้านภูฟ้า ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งขึ้นในกองทุนพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชาวบ้าน เด็กและเยาวชนที่อยู่ในโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริ อันเป็นการสนับสนุนให้ชาวบ้าน เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นทุรกันดารมีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น