Tag Archives: นาล้ง

“นาล้ง” สัมผัสนากลางกรุงริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ “ล้ง 1919”

ล้ง 1919 ท่าประวัติศาสตร์ศิลป์ไทย-จีน ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เชิญสัมผัสคุณค่าของข้าวไทยในงาน “นาล้ง” นิทรรศการข้าวไทย สัมผัสนากลางกรุง ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บนพื้นที่ประวัติศาสตร์ แหล่งการค้าข้าวสำคัญตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ณ ล้ง 1919 ระหว่างวันที่ 8 – 19 สิงหาคม 2561