Tag Archives: ธรรมชาติแห่งศิลป์

นิทรรศการศิลปะ “ธรรมชาติแห่งศิลป์” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ขอเชิญทุกท่านร่วมชมงานนิทรรศการศิลปะ “ธรรมชาติแห่งศิลป์” โดยศิลปินเจ้าของผลงาน 3 ท่าน กมล ชาวบางงาม, พนิดา และสกนธ์ ภู่งามดี