Tag Archives: ทุนการศึกษา

มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับ บี.กริม จัดพิธีมอบ “ทุนการศึกษาสมเด็จย่า 90” ประจำปี 2565 ส่งเสริมวิชาชีพพยาบาล สืบสานพระปณิธานตามรอยสมเด็จย่า

“ผู้ที่สมัครใจเลือกวิชาชีพพยาบาล เป็นผู้ที่สมควรได้รับการยกย่อง เพราะเป็นผู้ที่มิใช่เพียงแต่ประกอบอาชีพโดยใช้กำลังแรงและกำลังกายเท่านั้น แต่ต้องใช้กำลังใจอย่างแรงกล้าในการปฏิบัติงานอีกด้วย”

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา เปิดรับสมัครนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา เปิดรับสมัครนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อชั้น ม.1, ม.4 หรือ ปวช.1 มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราฯ ร่วมกับ บี.กริม มอบทุนการศึกษาสมเด็จย่า 90 ประจำปี 2563 ให้นักศึกษาพยาบาลรวม 700 ทุน

มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระราชูปถัมภ์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาสมเด็จย่า 90 ประจำปี 2563 ให้สถาบันการศึกษาต่างๆ รวม 700 ทุน ประกอบด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 30 แห่งทั่วประเทศ เป็นจำนวน 600 ทุน, วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จำนวน 40 ทุน, วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ จำนวน 40 ทุน และวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ 20 ทุน