Tag Archives: ตำแหน่ง

คนไทยกับ “นายกรัฐมนตรี” ไฉนรักกันแค่ “8 ปี” เท่านั้น?

ตลอดสัปดาห์ที่แล้วมีรายงานข่าวว่าฝ่ายค้านกำลังวางแผนจะยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความมาตรา 158 วรรคสี่ของรัฐธรรมนูญ 2560 ว่าด้วยการนับระยะเวลาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของบิ๊กตู่