Tag Archives: ดิจิทัล 10

ยุทธศาสตร์ “ซอฟต์พาวเวอร์” อีก 1 “เรือธง” พรรคเพื่อไทย

ผมเคยกราบเรียนท่านผู้อ่านไว้หลายๆ ครั้งแล้วว่า ผมมีความเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัด เอาใจช่วยทุกรัฐบาลทุกพรรคการเมืองที่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และได้รับฉันทานุมัติจากรัฐสภาให้มาบริหารบ้านเมือง