Tag Archives: ฉลอง 100 ปี

จาก “เรือแจว” สู่ “เรือด่วน” 100 ปี กลุ่มบริษัท “สุภัทรา”

นับตั้งแต่ต้นปี 2563 เป็นต้นมา มีข่าวปรากฏในสื่อมวลชนต่างๆ เป็นระยะๆ ว่าบริษัทไทยชื่อดัง 2 บริษัท ที่คนไทยรู้จักคุ้นเคยอย่างดียิ่ง…จะมีอายุครบ 100 ปีบริบูรณ์ และจะมีการเฉลิมฉลองตามสมควรภายใน พ.ศ.นี้