Tag Archives: คุณหมอประเวศ วะสี

ส.ค.ส.จากหมอประเวศ ถึง “คนจน” ทั่วประเทศไทย

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันครบ 100 ปีชาตกาล ของท่าน ผอ.กำพล วัชรพล และคุณหมอประเวศ วะสี ได้กรุณามากล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ชีวิตกำพล วัชรพล ชี้ทิศทางอนาคตไทย” นั้น ผมมีโอกาสได้นั่งฟังตั้งแต่ต้นจนจบ