Tag Archives: ความแตกต่างระหว่างรายได้ของประชากร

“เหลื่อมลํ้า” แต่ “ไม่ร้อน” ด้วย “วิถีพัฒนา” แบบไทยๆ

เมื่อวานนี้ ผมเขียนถึงช่องว่างของความแตกต่างระหว่างรายได้ของประชากร กลุ่มที่มีรายได้สูงสุดกับประชากรกลุ่มที่มีรายได้ตํ่าสุดของประเทศไทย มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง