Tag Archives: กินหมดเกลี้ยงCHALLENGE

“ชาบูชิ” สานต่อโครงการรักษ์โลก “กินหมดเกลี้ยงCHALLENGE” รณรงค์ผู้บริโภครับประทานอาหารไม่เหลือทิ้ง

ปัจจุบัน สถานการณ์ปัญหาการสูญเสียอาหาร (Food Loss) และขยะอาหาร (Food Waste) ที่ถูกทิ้งไปอย่างเปล่าประโยชน์นั้น นับเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ