Tag Archives: กลุ่มบริษัทพูลผล

กลุ่มบริษัทพูลผล และ SMS Group เปิดศูนย์เรียนรู้มันสำปะหลัง ต่อยอดโครงการ “โรงเรียนมันสำปะหลัง” จ.ชัยภูมิ

กลุ่มบริษัทพูลผล และ SMS Group เปิดศูนย์เรียนรู้มันสำปะหลัง แปลงสาธิตเพาะปลูกมันสำปะหลัง และแปลงพืชสมุนไพร ต่อยอดโครงการ “โรงเรียนมันสำปะหลัง” จ.ชัยภูมิ